Fukuoka Hakatas
Hamamatsu Kotos
Hiroshima Cherry Blossoms
Kitakyushu Castles
Kumamoto Bushido
Kyoto Emperors
Nagoya Wheels
Niigata Koi
Sagamihara Green Pheasants
Saitama Bonsai
Sakai Blades
Sendai Tsunami